Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности"

Разработване на аналитични и инструментални методи за определяне на съставки

в козметични продукти, предмет на забрана или ограничение,

съгласно Приложения II и III от Регламент (ЕО) № 1223/2009 г. относно козметичните продукти

Ръководител: доц. А. Тачев, дм

тел. +3592 8056 343, e-mail: a.tachev@ncpha.government.bg

 

Проучване на материали и предмети за контакт с храни от пластмаса

за специфична миграция на мономери и добавки

Ръководител: доц. В. Багдасарян, дб

тел.  +3592 8056 375, e-mail: v.hristova@ncpha.government.bg

 

Аналитично проучване на съдържанието на живак в различни среди.

Обобщаване, систематизиране и оценка на базата данни
Ръководител : доц. Р. Георгиева, дм
тел. +3592 8056 248, e-mail: r.georgieva@ncpha.government.bg
Отговорни изпълнители:
гл. експ. Д. Станкова, тел. +3592 8056 400, e-mail: d.stankova@ncpha.government.bg
гл. експ. Г. Паунова, тел. +3592 8056 400, e-mail: g.paunova@ncpha.government.bg

 

Биомаркери за индивидуална чувствителност при професионална експозиция на олово
Ръководител: проф. Цв. Георгиева, дм
тел. +3592 8056 239, e-mail: tzv.georgieva@ncpha.government.bg

 

Видова идентификация и откриване чрез полимеразна верижна реакция

на токсични микроводорасли
Ръководител: проф. Цв. Георгиева, дм
тел. +3592 8056 239, e-mail: tzv.georgieva@ncpha.government.bg

 

Междулабораторни сравнителни изпитвания и тестове за пригодност

за националните референтни ГМО лаборатории

Ръководител: проф. Цв. Георгиева, дм

тел. +3592 8056 239, e-mail: tzv.georgieva@ncpha.government.bg

Доклади от приключили сравнителни изпитвания:

https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/Proficiency-tests.html

 

Валидиране на нови методи  за откриване и количествено определяне

на нови генномодифицирани организми за нуждите на официалните

лаборатории в Европейския съюз - съгласно Регламент (ЕО) 1981/2006 и Регламент (ЕО)120/2014 г.

http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx

 

Аерозоли, получени при конверсията на биомаса и техни органични екстракти –

цитотоксичен и оксидативен отговор на моделни системи от  белодробни клетки.

Проект към Фонд „Научни изследвания“ при МОН по Договор № KП06-Н44-5 от 14.07.2021 г.

НЦОЗА е партньорска научна организация (споразумение за обединение № ДП-13/15.10.2020 г.

Ръководител на екипа от НЦОЗА: проф. Цвета Георгиева, дм

тел.: +3592 8056 239, e-mail: tzv.georgieva@ncpha.government.bg

 

Междулабораторни сравнителни изпитвания на Националните референтни

лаборатории по материали за контакт с храни към EURL-FCM

Ръководител: доц. Р. Георгиева, дм
тел. +3592 8056 248, e-mail: r.georgieva@ncpha.government.bg

 

Молекулярно-генетични маркери за оценка усвояването на хранителни вещества
Ръководители:
проф. Цв. Георгиева, дм
тел. +3592 8056 239, e-mail: tzv.georgieva@ncpha.government.bg;
проф. д-р В. Дулева, дм
тел. +3592 8056 246, e-mail: v.duleva@ncpha.government.bg

 

Оценка на безопасността на биотоксини от природни източници чрез прилагане

на различни in vitro методи
Ръководител: проф. Цв. Георгиева, дм
тел. +3592 8056 239, e-mail: tzv.georgieva@ncpha.government.bg

 

Проучване на наличието на цианотоксини във води и биомаса -

аналитични и хигиенни проблеми
Ръководител: доц. В. Павлова, дм
тел. +3592 8056 386, e-mail: v.pavlova@ncpha.government.bg

 

Проучване на патогенни и условно-патогенни микроорганизми в храни,

различни видове води, козметични средства и утайки
Ръководител: доц. В. Георгиева
тел. +3592 8056 301, e-mail: v.georgieva@ncpha.government.bg

 

Проучване на природния биотоп на Enterobacter sakazakii и разпространението

му в околната среда.

 

Пътища на контаминиране на суровини за детски сухи храни на зърнена основа

Гл.ас. д-р Екатерина Радоилска

тел. +3592 8056 377, e-mail: radoilska@ncpha.government.bg

 

Социално-икономическа ефективност от използване на утайките от ПСОВ в селското стопанство

проект към Фонд „Научни изследвания“ при МОН по договор КП-06-Н 36/11 от 13.12.2019 г.

НЦОЗА е партньорска научна организация (споразумение за обединение №ДП-3/19.09.2019 г.)

Ръководител на екипа от НЦОЗА: доц. Весела Георгиева

тел. +3592 8056 301, e-mail: v.georgieva@ncpha.government.bg

 

Проучване на процесите на възприятие на риска от въздействие на

електромагнитни полета върху населението. Комуникация и управление на риска
Ръководител: проф. М. Израел, дм
тел. +3592 8056 353, e-mail: m.izrael@ncpha.government.bg

 

Проучване съдържанието на минерали и микроелементи в храни и хранителни добавки
Ръководител: доц. Р.  Георгиева, дм
тел. +3592 8056 248, e-mail: r.georgieva@ncpha.government.bg
Отговорни изпълнители:
гл. експ. Г. Паунова, тел. +3592 8056 400, e-mail: g.paunova@ ncpha.government.bg;
гл. експ. Д. Станкова, тел. +3592 8056 400, e-mail: d.stankova@ncpha.government.bg

 

Проучване съдържанието на токсични газове и пари във въздуха на офис помещения,

оборудвани със стандартна и специфична офис техника. Обобщаване, систематизиране

и оценка на базата данни
Ръководител : доц. Р. Георгиева, дм
тел. +3592 8056 248, e-mail: r.georgieva@ncpha.government.bg
Отговорни изпълнители:
гл. експерт М. Цонева, тел. +3592 8056 311, e-mail: m.tzoneva@ncpha.government.bg
гл. експерт Ал. Станчев, тел. +3592 8056 335, e-mail: a.tachev@ncpha.government.bg

 

Проучване, анализ и оценка на резултатите от UVA и UVB слънчева защита

в нови козметични продукти за деца и възрастни
Ръководители:

доц. А. Тачев, дм
тел. +3592 8056 343, e-mail: a.tachev@ncpha.government.bg;
доц. М. Иванова, дм
тел. +3592 8056 220, e-mail: m.ivanova@ncpha.government.bg

 

Спешни мерки при откриване на неразрешени генетично модифицирани организми

на Европейския пазар
Изпълнение на Решения на Комисията 2013/287/ЕС и 2011/884/ЕС относно спешни мерки

във връзка с неразрешен генетично модифициран ориз и оризови продукти с произход Китай

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32013D0287

http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/riceemergchina.html

 

Създаване на регистър на азбестосъдържащи материали в сградата на НЦОЗА
Ръководител: гл. ас. С. Димитрова, дм
тел. +3592 8056 373, e-mail: s.dimitrova@ncpha.government.bg
Отговорни изпълнители:
гл. ас. Е. Мавродиева, дм, тел. +3592 8056 368, e-mail: e.mavrodieva@ncpha.government.bg;
гл. експерт Ал. Станчев, тел. +3592 8056 335, e-mail: al.stanchev@ncpha.government.bg

 

Таблици за химичен състав на български хранителни продукти
Ръководител: доц. Д. Гюрова, дм
тел. +3592 8056 258, e-mail: d.guirova@ncpha.government.bg

База данни за химичен състав на 826 храни по международен проект EuroFIR

Европейска ресурсна мрежа за хранителна информация) - 09.2021

 

Изготвяне на методично ръководство и валидиране на методи за изследване

качеството на въздуха в затворени помещения и въздействието му върху човешкото здраве
ДОЗЗР:

Ръководител: гл. ас. д-р Момчил Сиджимов, дм

тел. +3592 8056 330, e-mail: m.sidjimov@ncpha.government.bg

Участници: доц. д-р Веска Камбурова; доц. инж. Теодор Панев, дм; гл. експ.

д-р Валери Методиев; гл. експ. Валерия Леонкева; гл. експ. Радост Стойнева

ДАЛД:

Ръководител: гл. ас. инж. Емилия Мавродиева, дм

Участници: доц. Росица Георгиева, дм; гл. ас. Савина Димитрова, дм; гл.

експ. Александър Станчев; гл. експ. Маргарита Цонева