Дирекция Oбществено здраве и здравен риск

Изготвяне на Методично ръководство за здравна оценка при класификация на отпадъци
Ръководител: гл. ас. д-р М. Сиджимов, дм
тел. +3592 8056 330, e-mail: m.sidjimov@ncpha.government.bg

 

Изготвяне на методично ръководство и валидиране на методи за изследване качеството

на въздуха в затворени помещения и въздействието му върху човешкото здраве
Ръководител: гл. ас. д-р М. Сиджимов, дм
тел. +3592 8056 330, e-mail: m.sidjimov@ncpha.government.bg

 

Разработване на ръководства за организирано хранене на различни групи от населението
Ръководител: проф. д-р В. Дулева, дм
тел. +3592 8056 246, e-mail: v.duleva@ncpha.government.bg

 

Проучване на предлаганите в търговската мрежа индустриално произведени храни за

кърмачета и малки деца, налични в рамките на България
Ръководител: проф. д-р В. Дулева, дм
тел. +3592 8056 246, e-mail: v.duleva@ncpha.government.bg

 

Добри практики при употребата на биоциди
Ръководител: ас. д-р Св. Цолова
тел. +3592 8056 260, e-mail: sv.tzolova@ncpha.government.bg

 

Оценка на риска от хормон зависими ракови заболявания при нощен труд
Ръководител: доц. К. Вангелова
тел. +3592 8056 224, e-mail:k.vangelova@ncpha.government.bg

 

Проучване на практиките за контрол на опасностите, свързани с риска за здравето

във водни съоръжения за рекреация и спорт
Ръководител: доц. д-р В. Камбурова
тел. +3592 8056 356, e-mail: v.kamburova@ncpha.government.bg

 

Проучване на рискови фактори за наранявания с остри предмети и мерките за превенция

инфектиране с биологични агенти в болничната помощ
Ръководител: доц. К. Вангелова
тел. +3592 8056 224, e-mail: k.vangelova@ncpha.government.bg

 

Влияние на климатичните промени върху безопасността на храните като интегрална част

от производствената сигурност
Ръководител: доц. д-р Т. Врабчева
тел. +3592 8056 391, e-mail: t.vrabcheva@ncpha.government.bg