Дирекция „Oбществено здраве и здравен риск"

Изготвяне на Методично ръководство за здравна оценка при класификация на отпадъци
Ръководител: гл. ас. д-р М. Сиджимов, дм
тел. +3592 8056 330, e-mail: m.sidjimov@ncpha.government.bg

 

Изготвяне на методично ръководство и валидиране на методи за изследване качеството

на въздуха в затворени помещения и въздействието му върху човешкото здраве
Ръководител: гл. ас. д-р М. Сиджимов, дм
тел. +3592 8056 330, e-mail: m.sidjimov@ncpha.government.bg

 

Разработване на ръководства за организирано хранене на различни групи от населението
Ръководител: проф. д-р В. Дулева, дм
тел. +3592 8056 246, e-mail: v.duleva@ncpha.government.bg

 

Проучване на предлаганите в търговската мрежа индустриално произведени храни за

кърмачета и малки деца, налични в рамките на България
Ръководител: проф. д-р В. Дулева, дм
тел. +3592 8056 246, e-mail: v.duleva@ncpha.government.bg

 

Добри практики при употребата на биоциди
Ръководител: ас. д-р Св. Цолова
тел. +3592 8056 260, e-mail: sv.tzolova@ncpha.government.bg

 

Проучване на практиките за контрол на опасностите, свързани с риска за здравето

във водни съоръжения за рекреация и спорт
Ръководител: доц. д-р В. Камбурова, дм
тел. +3592 8056 356, e-mail: v.kamburova@ncpha.government.bg

 

Оценка на риска от офталмологични и мускулно-скелетни увреждания при продължителна работа с дигитални устройства

Ръководител: гл.асист. д-р В.Станчев, дм
тел. +3592 8056 394, e-mail: v.stanchev@ncpha.government.bg

 

Оценка на психосоциалните рискове и работоспособността при специалисти здравни грижи

Ръководител: доц. К. Вангелова, дб
тел. +3592 8056 224, e-mail: k.vangelova@ncpha.government.bg