ПП 4/2018

Покана (пазарно проучване)

Идентификационен номер № 4/2018

Предмет на поръчката "Периодични доставки след заявки, на канцеларски материали и офис консумативи“

Документ Дата на публикуване в профила на купувача
Покана (пазарно проучване) 19.12.2018
Техническа спецификация (Приложение 1) 19.12.2018
Ценово предложение (Образец 1) 19.12.2018