ПП 2/2018

Покана (пазарно проучване)

Идентификационен номер № 2/2018

Предмет на поръчката „Закупуване и внедряване на единно технологично решение за мрежова сигурност и информационна защита“

Документ Дата на публикуване в профила на купувача
Покана (пазарно проучване) 05.12.2018
Техническа спецификация (Приложение 1) 05.12.2018
Ценово предложение (Образец 1) 05.12.2018