ПП 1/2018

Покана (пазарно проучване)

Идентификационен номер № 1/2018

Предмет на поръчката „Закупуване на компютърна и офис техника“

Документ Дата на публикуване в профила на купувача
Покана (пазарно проучване) 30.11.2018
Техническа спецификация (Приложение 1) 30.11.2018
Ценово предложение (Образец 1) 30.11.2018
Съобщение за промяна на предварителни условия 05.12.2018