Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г.

Национални координатори:

    • Илия Тасев, директор на дирекция „Опазване на общественото здраве и здравен контрол“, Министерство на здравеопазването;
    • Проф. д-р Пламен Димитров, директор на Националния център по обществено здраве и анализи.

Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 е приета с Решение № 552 на Министерския съвет от 2021 г. и е продължение на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 на Министерския съвет от 2013 г.

 

Стратегическата цел на програмата е да продължи подобряването на здравното състояние на населението чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемост и дългосрочни последствия за здравето от най-често срещаните хронични незаразни болести.

 

Основната цел е да продължи редуцирането на нивото на общите за хроничните болести най-често срещани фактори на риска: поведенчески, биологични, психосоциални и на околната среда. Активизиране на дейностите по ранна диагностика на основните ХНБ.

 

Управлението на програмата се осъществява от  Национален програмен съвет, който се ръководи от заместник-министър на здравеопазването и включва представители на: МЗ, НЦОЗА, МОН, МОСВ, МЗХГ, МТСП, МВР, ММС, НЗОК, БЛС, НПО и др. На областно ниво управлението на програмата се осъществява от Областен програмен съвет.

 

С цялата програма можете да се запознаете тук

 

АКТУАЛНИ НОВИНИ

ЗДРАВНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

ОТЧЕТИ

МОНИТОРИНГ