Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2021–2030)

Отговорен изпълнител за НЦОЗА: доц. Кр. Костадинова, дм
тел.+3592 8056 414; e-mail: kr.kostadinova@ncpha.government.bg

НЦОЗА участва в изготвянето на предложение и проект за актуализация на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве до 2030 г., заложена като мярка в Програмата за управление на Правителството на Р България за периода 2017-2021 г. (цел 22, мярка 90), в разработването на НППМД 2021-2030 и Плана за действие към нея за периода 2021-2023 г.

Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2021–2030 г. е приета с Решение №333 на МС от 09 април 2021 г. Координацията и контрола по изпълнението на Програмата се реализира от Национален координационен съвет (НКС) по майчино и детско здраве, който включва и представители от НЦОЗА: доц. Красимира Костадинова, дм (нач. отдел „Детско и младежко здраве“ към дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите“) и гл. експерт Р. Динолова (отдел „Психично здраве“ към дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“).


Стратегическа цел на НППМДЗ е подобряване на ключовите показатели, свързани със здравето на бременните жени, майките, децата и подрастващите, чрез подобряване на достъпа до здравни услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, промоция на здраве и осигуряване на подкрепа за добри практики в областта на интегрираните здравно-социални услуги.

Приоритетни направления в Програмата са:

  1. Промоция на здраве, включително в областта на репродуктивното здраве, семейното планиране и детското здраве;
  2. Повишаване на качеството и обхвата на медицинските грижи в областта на майчиното и детско здравеопазване;
  3. Подобряване на компетенциите на медицинските и немедицински специалисти, работещи в областта на майчиното и детско здраве;
  4. Усъвършенстване на механизмите за събиране и анализ на данни, свързани с майчиното и детско здраве;
  5. Развитие на здравни и интегрирани здравно-социални услуги с цел превенция на усложненията при деца с хронични заболявания и увреждания.

Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021 – 2030 може да намерите тук:
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/04/14/programa-majchino-detsko_zdrave-21-30.pdf

Плана за действие за периода 2021 - 2023 г. към НППМДЗ 2021-2030 г. може да намерите тук: 
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/04/14/plan-dejstvie-pmdz-21-30.pdf

НЦОЗА е сред отговорните изпълнители на дейности за постигане на целите на НППМДЗ, свързани с: Планиране и реализиране на профилактични, превантивни и промотивни дейности по опазване и подобряване на майчиното и детско здраве, които включват здравно-информационни, здравно-образователни, здравно-консултативни, обучителни и дейности за утвърждаване на здравословен начин на живот; Повишаване квалификацията на специалистите от болничната и извънболнична помощ, от интегрирани здравно-социални услуги (ЦКОДУХЗ, ЗКЦ), детски ясли, детски градини и училища за консултиране на бременни жени, родители и деца; за ранно откриване на нарушения, оценка и проследяване на развитието в ранна възраст, за предоставяне на комплексни грижи и обучение на родителите в грижите за деца до 3-годишна възраст, недоносени деца и деца с увреждания и хронични заболявания; Разработване на механизми за внедряване и устойчивост на добри практики, програми и услуги с доказана ефективност в здравната система за подобряване на майчиното и детското здраве, с акцент уязвими групи; на програми за обучение на родители, за ранна интервенция и превенция на хронични заболявания  и увреждания при децата.

През 2021 г. от НЦОЗА са реализирани дейности във всички приоритетни направления по Програмата.

Отчет за 2021 г. на НЦОЗА за изпълнение на дейностите от Плана за действие за периода 2021-2023 г. към НППМДЗ 2021-2030г. може да намерите тук

Мониторингът на НППМДЗ се осъществява чрез годишен анализ за изпълнението на дейностите по програмата на национално ниво, който се изготвя от НЦОЗА.

Анализът се изготвя на базата на данни от постъпили в Министерството на здравеопазването отчети за изпълнение на дейностите от Плана за действие за периода 2021-2023г. към НППМДЗ 2021-2030г., съответно от 10 Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ), от лечебни заведения, сключили договори за изпълнение на дейности по Програмата с МЗ (провеждане на неонатален слухов скрининг и лабораторни изследвания за биохимичен скрининг), от 31 Здравно-консултативни центрове за майчино и детско здраве (ЗКЦ), 28 Регионални здравни инспекции (РЗИ), НЦОЗА; данни от НЗОК и информация от МЗ.