Конкурс за доцент - 1 бр. -ДВ, бр. 90 от 11.11.2022г., стр. 83

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София обявява конкурс за доцент - 1 брой по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина” по „Социална медицина и здравен мениджмънт” (за нуждите на отдел „Психично здраве” към дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите”) със срок за подаване на документи 2 месеца от датата на обнародването в Държавен вестник. Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство; справки - на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.

Публикувана ДВ, бр. 90 от 11.11.2022г., стр. 83