AД "Доцент" - Национален център по обществено здраве и анализи

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Научна специалност: „Социална медицина и здравен мениджмънт”

Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”

Научна организация: НЦОЗА

Кандидати:

1. Д-р Атанас Радинов Радинов, дм

2. Гл. ас. Милена Красимирова Ангелова-Владимирова, дм

Научно жури:                                            

Председател:

1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм

Членове:

2. Проф. д-р Христо Русков Хинков, дм

3. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм

4. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм

5. Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм

6. Проф. д-р Юлиан Иванов Райнов, дм

7. Акад. проф. д-р Драга Иванова Митева, дм, дбн

Резервни членове:

1. Доц. Катя Койчева Вангелова, дб

2. Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, дм

Рецензенти:

1. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм

2Акад. проф. д-р Драга Иванова Митева, дм, дбн

Дата на конкурса: 30.05.2022 г., 11:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

 

Д-р Атанас Радинов Радинов, дм:

Резюмета на трудовете след „доктор”

Рецензия на доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм (en)

Рецензия на акад. проф. д-р Драга Иванова Митева, дм, дбн (en)

Становище на проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм (en)

Становище на проф. д-р Христо Русков Хинков, дм (en)

Становище на проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм (en)

Становище на проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм (en)

Становище на проф. д-р Юлиан Иванов Райнов, дм (en)

 

Гл. ас. Милена Красимирова Ангелова-Владимирова, дм:

Резюмета на трудовете след „доктор”

Рецензия на доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм (en)

Рецензия на акад. проф. д-р Драга Иванова Митева, дм, дбн (en)

Становище на проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм (en)

Становище на проф. д-р Христо Русков Хинков, дм (en)

Становище на проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм (en)

Становище на проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм (en)

Становище на проф. д-р Юлиан Иванов Райнов, дм (en)