Академична длъжност „Професор" – доц. д-р Христо Русков Хинков, дм

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Научна специалност: „Социална медицина и здравен мениджмънт”

Първично звено: Дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“

Научна организация: НЦОЗА

Кандидат: Доц. д-р Христо Русков Хинков, дм

Научно жури:                                            

Председател:

1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм

Членове:

2. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм

3. Доц. Катя Койчева Вангелова, дб

4. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм

5. Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн

6. Проф. д-р Красимир Борисов Гигов, дм

7. Проф. д-р Дроздстой Стоянов Стоянов, дмн

Резервни членове:

1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм

2. Доц. д-р Атанас Иванов Кундурджиев, дм

Рецензенти:

1. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм

2. Проф. д-р Красимир Борисов Гигов, дм

3. Проф. д-р Дроздстой Стоянов Стоянов, дмн

Дата на конкурса: 28.03.2022 г., 13:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

 

Резюмета на трудовете след „доцент”

Рецензия на доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм (en)

Рецензия на проф. д-р Красимир Борисов Гигов, дм (en)

Рецензия на проф. д-р Дроздстой Стоянов Стоянов, дмн (en)

Становище на проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм (en)

Становище на проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм (en)

Становище на доц. Катя Койчева Вангелова, дб (en)

Становище на акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн (en)