Конкурс за редовна докторантура 2021/2022

Конкурс за 4 редовни и 2 задочни докторантури 2021/2022 - ДВ, бр. 6 от 21.01.2022г., стр. 16


Вид: Конкурс за докторантура
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Хигиена
Първично звено: Дирекция „Обществено здраве и здравен риск”
Отдел: Здраве при работа
Aкадемична година: 2021/2022
Брой места: 1
Форма на обучение: редовна

 

Вид: Конкурс за докторантура
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Хигиена
Първично звено: Дирекция „ Аналитични лабораторни дейности”
Отдел: Физични фактори
Aкадемична година: 2021/2022
Брой места: 1
Форма на обучение: редовна

 

Вид: Конкурс за докторантура
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Токсикология
Първично звено: Дирекция „ Аналитични лабораторни дейности”
Отдел: Приложна геномика и ГМО
Aкадемична година: 2021/2022
Брой места: 1
Форма на обучение: редовна

 

Вид: Конкурс за докторантура
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации”
Aкадемична година: 2021/2022
Брой места: 1
Форма на обучение: редовна

 

Вид: Конкурс за докторантура
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации”
Aкадемична година: 2021/2022
Брой места: 2
Форма на обучение: задочна

Срок за подаване на документи: 2 месеца от датата на обнародването


Текст, публикуван в ДВ: Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София на основание Решение № 437 на Министерски съвет от 02.06.2021 г. обявява конкурси за четири редовни докторантури за учебната 2021-2022 г. по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина”: по „Хигиена“ (за нуждите на отдел „Здраве при работа“, дирекция „Обществено здраве и здравен риск“ - една); по „Хигиена“ (за нуждите на отдел „Физични фактори“, дирекция „Аналитични лабораторни дейности” – една); по „Токсикология“ (за нуждите на отдел „Приложна геномика и ГМО“, дирекция „Аналитични лабораторни дейности” - една); по „Социална медицина и здравен мениджмънт” (за нуждите на дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации” - една) и две задочни докторантури по „Социална медицина и здравен мениджмънт” (за нуждите на дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации”). Всичките със срок за подаване на документи, 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство; справки - на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286. Публикувана ДВ, бр. 6 от 21.01.2022г., стр. 16

Статус: предстоящ