Конкурс за главен асистент - ДВ, бр. 6 от 21.01.2022г

Конкурс за главен асистент - ДВ, бр. 6 от 21.01.2022г., стр. 16

Вид: Обява за конкурс за академична длъжност
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Хигиена
Първично звено: Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности”
Отдел: Микробиологични фактори
Научна длъжност: Главен асистент
Брой места: 1
Срок за подаване на документи: 2 месеца от датата на обнародването
Прием на документи: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство
За справки: тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286 Публикувана: ДВ, бр. 6 от 21.01.2022г., стр. 16

Текст, публикуван в ДВ:

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София обявява един конкурс за главен асистент по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина” по „Хигиена” (за нуждите на отдел „Микробиологични фактори” към дирекция „Аналитични и лабораторни дейности”) със срок за подаване на документи, 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство; справки - на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.

Публикувана ДВ, бр. 6 от 21.01.2022г., стр. 16