Конкурс за професор

Конкурс за професор - ДВ, бр. 99 от 26.11.2021 г.


Вид: Обява за конкурс за академична длъжност
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите”
Отдел: Психично здраве
Научна длъжност: Професор
Брой места: 1
Срок за подаване на документи: 2 месеца от датата на обнародването
Прием на документи: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство 
За справки: тел.: 02 8056 420, 02 8056 286 
Публикувана: ДВ, бр. 99 от 26.11.2021 г., стр. 39

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София обявява конкурс за професор по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина” по „Социална медицина и здравен мениджмънт” (за нуждите на отдел „Психично здраве”, дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите”) със срок за подаване на документи 2 месеца от датата на обнародването. Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство; справки: тел. 02 8056 420, 02 8056 286.

Публикувана ДВ, бр. 99 от 26.11.2021г., стр. 39