T-5/2021

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на площ от 1/един/ кв.м - за поставяне на 1 /един/ брой терминално устройство АТМ /банкомат/, част от недвижим имот, публична държавна собственост – сграден комплекс „Център по хигиена” описан в АДС 03225/19.09.2002 г., намиращ се гр. София, община ”Триадица” , бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, предоставен за безвъзмездно управление на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ със заповед № РД 01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването и протокол на МЗ с Вх№3178/27,10,2020г.

Първоначална месечна наемна цена: 47,00 лв. Без ДДС. 56.40лв. с вкл.ДДС.

Депозит за участие в търга: 25,00 лв.

Цена на тръжната документация: 5,00лв. Без ДДС. или 6,00лв. с вкл.ДДС.

Дата, място и час на провеждане: 15.12.2021г., гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, сграден комплекс „Център по хигиена”, ет.10, зала 18, от 10,00 часа .

Срок и място за приемане на заявленията за участие и изискуемите документи: в “Деловодство” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, ет. 4, ст. 16, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17:00 ч. на 13.12.2021г.

Срок и място за получаване на тръжната документация: Тръжната документация за участие, може да бъде закупена от „Счетоводството” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, етаж 4, стая 19, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч. през срока за представяне на документите.
Тръжната документация: 5,00 лв. /пет лева/ без ДДС не подлежи на възстановяване.
Условия за оглед на обекта и лице за контакти: Огледът на обекта се извършва от 14 до 16 часа след предварителна заявка на тел. 02 8056389 или 02 8056269.

Заповед РД-528/09.11.2021 (дата на публикуване 11.11.2021 г.)