Конкурс за главен асистент

Конкурс за главен асистент - ДВ, бр. 86 от 15.10.2021г.


Вид: Обява за конкурс за академична длъжност
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Хранене и диететика
Първично звено: Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности”
Отдел: Приложна геномика и ГМО
Научна длъжност: Главен асистент
Брой места: 1
Срок за подаване на документи: 2 месеца от датата на обнародването
Прием на документи: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство За справки: тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286 Публикувана: ДВ, бр. 86 от 15.10.2021г., стр. 106 

Текст, публикуван в ДВ: Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София обявява един конкурс за главен асистент по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина” по „Хранене и диететика” (за нуждите на отдел „Приложна геномика и ГМО” към дирекция „Аналитични и лабораторни дейности”) със срок за подаване на документи 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство; справки - на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286