МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ DE-PASS

(Determinants of Physical Activities in Settings – Детерминанти  на физическите активности в различни среди/обстановки - мрежа на Европейския съюз от контактни лица (focal points) за физическа активност)

Kоординатор: проф. д-р П. Димитров, дм
тел. +3592 8056 420,  e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

Изпълнители: доц. д-р Г. Цолова, гл. ас. З. Спасова, гл. експ. А. Котева

Партньори от страна на България: Министерство на младежта и спорта


Проектът DE-PASS (Determinants of Physical Activities in Settings) цели идентифицирането, разбирането и измерването на детерминантите, които насърчават, поддържат или утвърждават поведението на физическа активност през целия живот в различни условия и превеждат тези знания, за да помогнат на политиците да постигнат по-голямо въздействие върху здравето.

 

В момента европейското и глобалното общество е до голяма степен физически неактивно. Здравните, икономическите и социалните ползи от по-активни общества са огромни. DE-PASS ще изясни защо хората и/или обществата възприемат физически активен или неактивен начин на живот. DE-PASS ще постигне следното: 1) Използване на сегментиран подход (дом, училище, работа и т.н.); 2) въвеждане  на мултидисциплинарна, общоевропейска, международна мрежа от утвърдени и млади изследователи и политици; 3) използване, консолидиране и допълнително интегриране на съществуващите експертни познания, доказателства и ресурси; 4) развиване на капацитет за изследователи в началото на тяхната кариера; 5) предоставяне на нова европейска концептуална рамка на поведение по отношение на физическата активност – PAB, най-добрите доказателства и насоки за прилагане за политиците; 6) определяне и стандартизиране на европейските протоколи за измерване; 7) създаване на нова, високо функционираща европейска база данни с отворен достъп за детерминанти на PAB с кохортно разширение и 8) определяне на доказана и амбициозна общоевропейска стратегия за хармонизация и прилагане на научните изследвания.

 

DE-PASS се финансира от Програмата за европейско сътрудничество в науката и технологиите COST. В проекта участват екперти от 34 държави.

Стартова дата: 26.10.2020 г.

Крайна дата: 25.10.2024 г.