Академична длъжност „Доцент"


Вид: Процедура за заемане на АД
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: "Хигиена"
Първично звено: Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности”
Научна длъжност: Доцент
Кандидат: гл. ас. Вера Цветанова Павлова, дм
Научно жури - председател: 1. Доц. Росица Борисова Георгиева, дм  Членове: 2. Проф. Мишел Салватор Израел, дм 3. Доц. инж. Теодор Иванов Панев, дм 4. Доц. Десислава Кръстева Гюрова, дм 5. Проф. д-р Ирина Богданова Караджова  6. Проф. Майя Петрова Стойнева, дбн7. Доц. д-р Иванка Григорова Дакова Резервни членове: 1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм 2. Доц. д-р Благой Ангелов Узунов Рецензенти: 1. Доц. Росица Борисова Георгиева, дм 2. Проф. д-р Ирина Богданова КараджоваДата: 22.06.2021
Време и място на провеждане: 10:30 ч., Зала 7, етаж 6 на НЦОЗА

Резюмета на трудовете след „доктор”
Рецензия на доц. Росица Борисова Георгиева, дм (en)
Рецензия на проф. д-р Ирина Богданова Караджова (en)
Становище на проф. Мишел Салвадор Израел, дм (en)
Становище на доц. инж. Теодор Иванов Панев, дм (en)
Становище на доц. Десислава Кръстева Гюрова, дм (en)
Становище на проф. Майя Петрова Стойнева, дбн (en)
Становище на доц. д-р Иванка Григорова Дакова (en)