Академична длъжност „Доцент" – гл. ас. Весела Иванова Георгиева, дм

Академична длъжност „Доцент“ – гл. ас. Весела Иванова Георгиева, дм


Вид: Процедура за заемане на АД
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: "Хигиена"
Първично звено: Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности”
Научна длъжност: Доцент
Кандидат: гл. ас. Весела Иванова Георгиева, дм
Научно жури - председател: 1. Проф. Цвета Петрова Георгиева, дм Членове: 2. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм 3. Доц. Росица Борисова Георгиева, дм 4. Доц. Антон Колев Тачев, дм 5. Проф. д-р Ада Иванова Байнова, дмн 6. Проф. д-р Светла Маринова Маринова-Гарванска 7. Проф. Запряна Рангелова Денкова, дтн Резервни членове: 1. Доц. Десислава Кръстева Гюрова, дм 2. Доц. д-р Стефка Стоянова Тепавичарова-Йончева Рецензенти: 1. Проф. Цвета Петрова Георгиева, дм 2. Проф. д-р Светла Маринова Маринова-Гарванска Дата: 23.06.2021
Статус: архив
Време и място на провеждане: 11:00 ч., Зала 7, етаж 6 на НЦОЗА

Резюмета на трудовете след „доктор”
Рецензия на проф. Цвета Петрова Георгиева, дм (en)
Рецензия на проф. д-р Светла Маринова Маринова-Гарванска (en)
Становище на проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм (en)
Становище на доц. Росица Борисова Георгиева, дм (en)
Становище на доц. Антон Колев Тачев, дм (en)
Становище на проф. д-р Ада Иванова Байнова, дмн (en)
Становище на проф. Запряна Рангелова Денкова, дтн (en)