Елена Йорданова Кузова

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Хранене и диететика
Първично звено: Дирекция „Обществена здраве и здравен риск”
Тема на дисертационния труд : "Молекулярно-генетични маркери за оценка усвояването на хранителни вещества"
Кандидат: Елена Йорданова Кузова
Научни ръководители: Проф. Цвета Петрова Георгиева, дм и Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм Научно жури - председател: 1. Доц. д-р Лалка Стефанова Рангелова, дм Членове: 2. Проф. Цвета Петрова Георгиева, дм 3. Проф. д-р Божидар Георгиев Попов, дмн 4. Доц. д-р Даниела Веселинова Попова, дм 5. Доц. д-р Ваня Атанасова Бойчева, дм Резервни членове: 1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм 2. Доц. д-р Констанца Христова Ангелова, дм Рецензенти: 1. Доц. д-р Лалка Стефанова Рангелова, дм 2.Доц. д-р Даниела Веселинова Попова, дм Дата: 22.02.2021 г.
Статус: предстоящ
Време и място на провеждане: 27.04.2021 г., 11:00 ч.

Автореферат
Рецензия на доц. д-р Лалка Стефанова Рангелова, дм
Рецензия на dоц. д-р Даниела Веселинова Попова, дм
Становище на проф. Цвета Петрова Георгиева, дм
Становище на проф. д-р Божидар Георгиев Попов, дмн
Становище на доц. д-р Ваня Атанасова Бойчева, дм