Дирекция Психично здраве и превенция на зависимостите

Епидемиологично проучване върху опитите за самоубийства в България

Ръководител: доц. д-р Х. Хинков

тел.+3592 8056 214, e-mail:mhproject@mbox.contact.bg

Интердисциплинарно сътрудничество при предоставянето на психично-здравните услуги в общността – принципи, ограничения и препоръки

Ръководител: доц. д-р Х. Хинков

тел.+3592 8056 214, e-mail:mhproject@mbox.contact.bg

Честите психични разстройства и тяхната връзка с постигнатото ниво на образованост в българската популация
Ръководител: доц. д-р Х. Хинков
тел.+3592 8056 214, e-mail: mhproject@mbox.contact.bg