Дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите"

Изследване на наличието на психични заболявания при лица с проблемна

употреба на психоактивни вещества в лечебни заведения и социални услуги

с цел оптимизиране качеството на грижите за лицата, злоупотребяващи или зависими

към алкохол или наркотици в страната

Ръководител: д-р Цвета Райчева

тел. +3592 8056 257, e-mail: tzv.raicheva@ncpha.government.bg

 

Епидемиологично проучване върху опитите за самоубийства в България

Ръководител: проф. д-р Х. Хинков, дм

тел. +3592 8056 214, e-mail: h.hinkov@ncpha.government.bg

 

Интердисциплинарно сътрудничество при предоставянето на

психично-здравните услуги в общността – принципи, ограничения и препоръки

Ръководител: проф. д-р Х. Хинков, дм

тел. +3592 8056 214, e-mail: h.hinkov@ncpha.government.bg

 

Честите психични разстройства и тяхната връзка с постигнатото ниво на образованост

в българската популация

Ръководител: гл. ас д-р З. Зарков, дм

тел. +3592 8056 214, e-mail: z.zarkov@ncpha.government.bg