Конкурс за редовна докторантура 2020/2021

Конкурс за редовна докторантура 2020/2021 - ДВ, бр. 12 от 12.02.2021г., стр. 239 - по научна специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт“ за нуждите на дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации”


Вид: Конкурс за докторантура
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации”
Отдел: Състав на храни и потребителски продукти
Aкадемична година: 2020/2021
Брой места: 1
Срок за подаване на документи: 2 месеца от датата на обнародването
Форма на обучение: редовна
Прием на документи: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство Вид финансиране: държавна поръчка
За справки: тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286 Публикувана: ДВ,бр. 12 от 12.02.2021г., стр. 239 Текст, публикуван в ДВ: Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София на основание Решение № 332 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. обявява конкурси за четири редовни докторантури за учебната 2020-2021 г. по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина”: по „Хранене и диететика“ (за нуждите на отдел „Храни и хранене“, дирекция „Обществено здраве и здравен риск“ - една); по „Хигиена” (за нуждите на отдел „Физични фактори“ - една и за нуждите на отдел „Състав на храни и потребителски продукти“ - една към дирекция „Аналитични лабораторни дейности”); по „Социална медицина и здравен мениджмънт” (за нуждите на дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации” - една) и две задочни докторантури по „Социална медицина и здравен мениджмънт” (за нуждите на дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации”). Всичките със срок за подаване на документи, 2 месеца от датата на обнародването. Дата: 12.02.2021
Статус: предстоящ