Д-р Антон Петков Петков

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”
Тема на дисертационния труд : "Необходимост от маркетингова култура като управленска функция в болничния мениджмънт"
Кандидат: Д-р Антон Петкoв Петков
Научни ръководители: Доц. д-р Христо Русков Хинков, дм Научно жури - председател: Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм Членове: 2. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм 3. Проф. д-р Гено Киров Киров, дмн 4. Проф. д-р Красимир Борисов Гигов, дм 5. Проф. д-р Димитър Радков Раденовски, дм Резервни членове: 1. Доц. д-р Илияна Димова Янева-Балабанска, дм 2. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн Рецензенти: 1. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм 2. Проф. д-р Красимир Борисов Гигов, дм Дата: 22.02.2021 г.
Статус: предстоящ
Време и място на провеждане: 01.03.2021 г., 11:00 ч.

Автореферат (eng)
Рецензия на доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм (eng)
Рецензия на проф. д-р Красимир Борисов Гигов, дм (eng)
Становище на проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм (eng)
Становище на проф. д-р Димитър Радков Раденовски, дм (eng)
Становище на проф. д-р Гено Киров Киров, дмн (eng)