Д-р Владимир Павлов Дамянов

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации”
Тема на дисертационния труд : "Проучване на качеството на живот при някои социалнозначими заболявания на ЦНС"
Кандидат: Д-р Владимир Павлов Дамянов
Научни ръководители: 1. Проф. Валентина Боянова Петкова- Димитрова, дфн 2. Доц. маг.фарм. Евгени Евгениев Григоров, дм Научно жури - председател: Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм Членове: 2. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм 3. Доц. д-р Десислава Иванова Ванкова, дм 4. Проф. д-р Любомир Хараланов Хараланов, дм 5. Проф. д-р Иван Атанасов Петров, дмн Резервни членове: 1. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм 2. Проф. Тони Йонков Веков, дмн Рецензенти: 1. Проф. д-р Любомир Хараланов Хараланов, дм 2. Проф. д-р Иван Атанасов Петров, дмн Дата: 19.01.2021 г.
Статус: архив
Време и място на провеждане: 27.01.2021 г., 14:00 ч.

Автореферат (eng)
Рецензия на проф. д-р Любомир Хараланов Хараланов, дм (eng)
Рецензия на проф. д-р Иван Атанасов Петров, дмн (eng)
Становище на проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм (eng)
Становище на проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм (eng)
Становище на доц. д-р Десислава Иванова Ванкова, дм (eng)