Д-р Атанас Радинов Радинов

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”
Тема на дисертационния труд : "Организация и управление на ликвидирането на последствията от радиционно заразяване на населението в резултат на терористичен акт и други радиационни инциденти"
Кандидат: д-р Атанас Радинов Радинов
Научни ръководители: Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм Научно жури - председател: Доц. д-р Христо Русков Хинков, дм Членове: 2. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм 3. Проф. д-р Красимир Борисов Гигов, дм 4. Проф. д-р Донка Петкова Василева-Белниколовска, дм 5. Доц. д-р Бранимир Владимиров Спасов, дм Резервни членове: 1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм 2. Проф. д-р Гено Киров Киров, дмн Рецензенти: 1. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм 2. Проф. д-р Красимир Борисов Гигов, дм Дата: 14.01.2021 г.
Статус: архив
Време и място на провеждане: 21.01.2021 г., 14:00 ч.

Автореферат (eng)
Рецензия на доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм (eng)
Рецензия на проф. д-р Красимир Борисов Гигов, дм (eng)
Становище на доц. д-р Христо Русков Хинков, дм (eng)
Становище на проф. д-р Донка Петкова Василева-Белниколовска, дм (eng)
Становище на доц. д-р Бранимир Владимиров Спасов, дм (eng)