Д-р Димитър Митков Маринов

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации”
Тема на дисертационния труд : "Медикосоциални и икономически аспекти на медикаментозния аборт в България"
Кандидат: Димитър Митков Маринов
Научни ръководители: 1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм 2. Доц. маг.фарм. Евгени Евгениев Григоров, дм Научно жури - председател: Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм Членове: 2. Доц. маг.фарм. Евгени Евгениев Григоров, дм 3. Проф. Илко Николаев Гетов, дф 4. Доц. д-р Петя Маринова Андреева-Балачева, дм 5. Доц. Христина Викторова Лебанова, дф Резервни членове: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм 2. Проф. Асена Христова Сербезова, дф Рецензенти: 1. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм 2. Проф. Илко Николаев Гетов, дф Дата: 16.12.2020 г. 13:30
Статус: архив
Време и място на провеждане: 16.12.2020 г., 13:30 ч.

Автореферат
Рецензия на доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
Рецензия на проф. Илко Николаев Гетов, дф
Становище на доц. маг.фарм. Евгени Евгениев Григоров, дм
Становище на доц. д-р Петя Маринова Андреева-Балачева, дм
Становище на доц. Христина Викторова Лебанова, дф