Д-р Светлана Иванова Гълева

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”
Тема на дисертационния труд : "Електронната рецепта - анализ на възможностите за въвеждането й в България"
Кандидат: Светлана Иванова Гълева
Научни ръководители: 1. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм Научно жури - председател: Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм Членове: 2. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм 3. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм 4. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм 5. Доц. д-р Колечка Веселинова Шопова – Козалиева, дм Резервни членове: 1. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, дм 2. Доц. д-р Жана Христова Големанова, дм Рецензенти: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм 2. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм Дата: 16.12.2019 г. 14:00
Статус: архив
Време и място на провеждане: 16.12.2019 г., 14:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА.

Автореферат
Рецензия на проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Рецензия на проф. Тони Йонков Веков, дмн
Становище на проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
Становище на доц. Станислав Радославов Георгиев, дф
Становище на доц. Христина Викторова Лебанова, дф