Д-р Светослав Ценов

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”
Тема на дисертационния труд : "Медико-социална значимост на фамилната хиперхолестеролемия в България"
Кандидат: Д-р Светослав Валентинов Ценов
Научни ръководители: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм 2. Доц. Евгени Евгениев Григоров, дм Научно жури - председател: 1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм Членове: 2. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм 3. Проф. Илко Николаев Гетов, дф 4. Проф. д-р Борис Илиев Богов, дм 5. Доц. д-р Десислава Иванова Ванкова, дм Резервни членове: 1. Доц. д-р Илияна Димова Янева-Балабанска, дм 2. Проф. Асена Христова Стоименова, дф Рецензенти: 1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм 2. Проф. д-р Борис Илиев Богов, дм Дата: 12.06.2019
Статус: архив
Време и място на провеждане: 11:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат
Рецензия на проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
Рецензия на проф. д-р Борис Илиев Богов, дм
Становище на проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм
Становище на проф. Илко Николаев Гетов, дф
Становище на доц. д-р Десислава Иванова Ванкова, дм
Summary
Review from prof. dr. Petko Nenkov Salchev, MD
Review from prof. dr. Boris Iliev Bogov, MD
Opinion from prof. dr. Arman Shnork Postadzhiyan, MD
Opinion from prof. dr. Ilko Nikolaev Getov, MD
Opinion from assoc.prof. Desislava Ivanova Vankova, MD