Д-р Лилия Богданова

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации”
Тема на дисертационния труд : "Регулаторна рамка и възможности за провеждане на клинични проучвания в България на фона на държавите от Европейското икономическо пространство"
Кандидат: Лилия Валериева Богданова
Научни ръководители: 1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев 2. Проф. Илко Николаев Гетов, дфм Научно жури - председател: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм Членове: 2. Доц. Красимира Кирилова Дикова, дм 3. Проф. Тони Йонков Веков, дмн 4. Доц. Станислав Радославов Георгиев, дф 5. Доц. Христина Викторова Лебанова, дф Резервни членове: 1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм 2. Проф. Илко Николаев Гетов, дф Рецензенти: 1. Доц. Красимира Кирилова Дикова, дм 2. Проф. Тони Йонков Веков, дмн Дата: 11.06.2019
Статус: архив
Време и място на провеждане: 11:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат
Рецензия на доц. Красимира Кирилова Дикова, дм
Рецензия на проф. Тони Йонков Веков, дмн
Становище на проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Становище на доц. Станислав Радославов Георгиев, дф
Становище на доц. Христина Викторова Лебанова, дф
Opinion from prof. dr. Ilko Nikolaev Getov, MD