Д-р Светла Петрова

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Хигиена
Първично звено: Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности”
Тема на дисертационния труд : "Специфична миграция на мономери от полимерни материали за контакт с храни, предлагани на българския пазар"
Кандидат: Светла Петрова Петрова
Научни ръководители: 1. Доц. д-р Тери Михайлова Врабчева, дм Научно жури - председател: 1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм Членове: 2. Доц. д-р Тери Михайлова Врабчева, дм 3. Доц. Николай Атанасов Ризов, дх 4. Проф. д-р Людмила Бориславова Иванова, дм 5. Доц. Силвия Парашкевова Цанова-Савова, дм Резервни членове: 1. Доц. Антон Колев Тачев, дм 2. Доц. Радка Тодорова Луканова, дх Рецензенти: 1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм 2. Доц. Николай Атанасов Ризов, дх Дата: 26.03.2019
Статус: архив
Време и място на провеждане: 11:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат
Рецензия на проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
Рецензия на доц. Николай Атанасов Ризов, дх
Становище на доц. д-р Тери Михайлова Врабчева, дм
Становище на проф. д-р Людмила Бориславова Иванова, дм
Становище на доц. Силвия Парашкевова Цанова-Савова, дм