Д-р Емилия Мавродиева

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Хигиена
Първично звено: Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности”
Тема на дисертационния труд : "Хигиенна физикохимична характеристика на изкуствени минeрални влакна"
Кандидат: Емилия Костадинова Мавродиева
Научни ръководители: 1. Доц. Радка Тодорова Луканова, дх Научно жури - председател: 1. Доц. Росица Борисова Георгиева, дм Членове: 2. Доц. Катя Койчева Вангелова, дб 3. Доц. д-р Никола Божилов Василев, дмПроф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн 4. Доц. Петрана Чернева Жалова, дм 5. Доц. Радка Тодорова Луканова, дх Резервни членове: 1. Доц. Антон Колев Тачев, дм 2. Проф. д-р Емил Влайков Воденичаров, дм Рецензенти: 1. Проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн 2. Доц. Петрана Чернева Жалова, дм Дата: 01.10.2018
Статус: архив
Време и място на провеждане: 11:00 ч.,зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат
Рецензия на проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн
Рецензия на доц. Петрана Чернева Жалова, дм
Становище на доц. Росица Борисова Георгиева, дм
Становище на доц. Катя Койчева Вангелова, дб
Становище на доц. Радка Тодорова Луканова, дх