Д-р Марин Пенков

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”
Тема на дисертационния труд : "Концептуална рамка и модел за организация и управление на качеството в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД - София по ISO 9001:2008"
Кандидат: Д-р Марин Бойков Пенков
Научни ръководители: 1. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм Научно жури - председател: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм Членове: 2. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм 3. Проф. д-р Златица Георгиева Петрова, дм 4. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм 5. Доц. д-р Жана Христова Големанова, д Резервни членове: 1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм 2. Доц. д-р Колечка Веселинова Шопова-Козалиева, дм Рецензенти: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм 2. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм Дата: 04.06.2018
Статус: архив
Време и място на провеждане: 11:00 ч.,зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат
Рецензия на проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Рецензия на доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
Становище на доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
Становище на проф. д-р Златица Георгиева Петрова, дм
Становище на доц. д-р Жана Христова Големанова, дм