Д-р Румяна Динолова

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”
Тема на дисертационния труд : "Неблагоприятни преживявания в детството и рисково за здравето поведение сред студенти от помагащите професии и медицина"
Кандидат: Д-р Румяна Вечкова Динолова-Ходжаджикова
Научни ръководители: 1. Доц. д-р Васка Славчева Станчева-Попкостадинова, дм 2. Доц. д-р Христо Русков Хинков, дм Научно жури - председател: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм Членове: 2. Доц. д-р Христо Русков Хинков, дм 3. Доц. д-р Васка Славчева Станчева-Попкостадинова, дм 4. Доц. д-р Калоян Руменов Стойчев, дм 5. Проф. д-р Петър Маринов Маринов, дмн Резервни членове: 1. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм 2. Доц. д-р Тони Славчев Дончев, дм Рецензенти: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм 2. Доц. д-р Калоян Руменов Стойчев, дм Дата: 25.04.2018
Статус: архив
Време и място на провеждане: 11:00 ч.,зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат
Рецензия на проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Рецензия на доц. д-р Калоян Руменов Стойчев, дм
Становище на доц. д-р Христо Русков Хинков, дм
Становище на доц. д-р Васка Славчева Станчева-Попкостадинова, дм
Становище на проф. д-р Петър Маринов Маринов, дмн