Д-р Татяна Каранешева

Вид: Процедура за придобиване на н.ст.
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна степен: Доктор
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”
Тема на дисертационния труд : "Ролята на сегментацията на аудиторията и избора на комуникационен канал в процеса на здравна комуникация."
Кандидат: Татяна Стоянова Каранешева
Научни ръководители: 1. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм Научно жури - председател: 1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм Членове: 2. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм 3. Доц. д-р Жана Христова Големанова, дм 4. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм 5. Доц. д-р Колечка Веселинова Шопова – Козалиева, дм Резервни членове: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм 2. Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, дм Рецензенти: 1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм 2. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм Дата: 30.04.2018
Статус: архив
Време и място на провеждане: 10:30 ч.,зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат
Рецензия на проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
Рецензия на доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
Становище на доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
Становище на доц. д-р Жана Христова Големанова, дм
Становище на доц. д-р Колечка Веселинова Шопова – Козалиева, дм