Т-2/2021

ОБЯВА №2/2021

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява търг с явно наддаване, на “Стол-ресторант” - 960.18 кв.м площ, част от недвижим имот – публична държавна собственост описан в АДС 03225/19.09.2002г., предоставен за безвъзмездно управление със заповед № РД - 01-109/19.12.2014 г. и протокол на МЗ с Вх№3178/27,10,2020г на министъра на здравеопазването на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/, с местонахождение: централен вход на сграден комплекс „Център по хигиена” гр. София, община ”Триадица”, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15.

Срок за отдаване под наем на площта: 5 /пет/ години

Първоначална месечна наемна цена: 3869,04 лв. /три хиляди осемстотин шестдесет и девет и 0,04 лева/без ДДС;
Депозит за участие в търга на основание чл.43, ал. 6 от ППЗДС: 1934,52 лв. /хиляда деветстотин и тридесет и четири и 0,52 лева/. Д
Депозита се внася по банковата сметка на НЦОЗА в:
Банка: Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр. София,
IBAN: BG71 UNCR 9660 3319 9953 16
BIC: UNCRBGSF

Дата, място и час на провеждане: 15.04.2021 г., гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, сграден комплекс „Център по хигиена”, ет.10, ст.18, от 10:00 часа.
Срок и място за приемане на заявленията за участие и изискуемите документи: в “Деловодство” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, ет. 4, ст. 16, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17:00 ч. на 10.04.2021 г.
Срок и място за получаване на тръжната документация: Тръжната документация за участие, може да бъде закупена от „Счетоводството” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, етаж 4, стая 19, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч. през срока за представяне на документите.
Цена на тръжната документация: 10,00 лв. /десет лева/ без ДДС и не подлежи на възстановяване.
Условия за оглед на обекта и лице за контакти: Огледът на обекта се извършва от 14 до 16 часа след предварителна заявка на тел. 02 8056269 , 02 8056389

Заповед РД-113/10.03.2021(дата на публикуване 15.03.2021 г.)

Заповед РД-172/21.04.2021 за определяне на победител