T-1/2017

ОБЯВА №1/2019

 

НЦОЗА, гр. София, община ”Триадица”, бул.” Акад. Иван Гешов” № обявява процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот, публична държавна собственост с обща площ от 4 кв.м., за инсталиране на вендинг автомати за кафе, храни и напитки с местонахождение: сграден комплекс „Център по хигиена” , гр. София, община ”Триадица”, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, предоставен за безвъзмездно управление със заповед № 01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването - на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/, при следните условия:

1. Срок за отдаване под наем на площите: 5 /пет/ години, при условие че се използват съобразно предназначението им и не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които са предоставени за управление.

2. Предназначение на недвижимия имот: инсталиране и експлоатация на вендинг автомати за храни и напитки.

3. Първоначална наемна цена: 223,00/двеста двадесет и три/ лева, без вкл.ДДС.

4. Депозит за участие в търга на основание чл.43, ал.1, т.6 от ППЗДС: 111,50 /сто и единадесет и петдесет/ лева, без вкл.ДДС. Депозитът се внася по посочената банковата сметка: Банка: Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр. София, IBAN: BG71 UNCR 9660 3319 9953 16, BIC: UNCRBGSF.

5. Дата, място и час на провеждане:20.02.2019г. /сряда/, гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, сграден комплекс „Център по хигиена”, ет.4, зала 15, от 11:00 часа .

6. Срок и място за приемане на заявленията за участие и изискуемите документи:

в деловодство на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, ет. 4, ст. 16, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17:00ч. на 19.02.2019г. Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявлението за участие и изискуемите документи в запечатан непрозрачен плик лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. На запечатания плик служител от деловодството поставя входящ номер с вписани дата и час на постъпване. Приетите от деловодителя заявления се предават в деня на провеждане на търга на председателя на тръжната комисия.

7. Срок и място за получаване на тръжната документация: Тръжната документация за участие, може да бъде закупена от отдел „ФСО и ЧР” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул. ” Акад. Иван Гешов” № 15, етаж 4, стая 19, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.30 ч. през срока за представяне на документите.

8. Цена на тръжната документация: 5,00 лв. / пет лева/ без вкл.ДДС и не подлежи на възстановяне.

9. Условия за оглед на обекта и лице за контакти: Огледът на обекта се извършва след предварителна заявка на тел. 02 8056389 – Пламен Симеонов.

10. Други специфични тръжни условия:

1. Предоставените площи се използват само по предназначение. Наемателят не може да ги пренаема, да предостъпва за ползване или да ги използва съвместно по договор с трети лица.

2. В наемната цена не са включени консумативните разходи. Захранването с вода, електроенергия и топлинна енергия ще се осъществяват от общата инфраструктура на сградата, а режийните разходи ще се заплащат, както следва: вода – 5.00 лв. на автомат /за който се ползва вода/; електроенергия – 15.00 лв. на автомат; почистване(включва площите около автомата + изхвърляне на кошче)– 3.00 лв. на автомат.За направенияразходпрез месеца,наемодателят ще издава на наемателя две фактури, съответно за наем и консумативи.

3. След регистрацията на Наемодателя (НЦОЗА) по ЗДДС, върху определената месечна наемна цена и консумативните разходи за съответния месец ще се начислява ДДС.

4. Търгът с тайно наддаване може да се проведе, в случай че поне един кандидат е подал заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга. Търгът с тайно наддаване се провежда, като участниците подават заедно със заявлението за участие и писмени ценови предложения.

Заповед (дата на публикуване 21.01.2019 г.)

Заповед РД-125/26.02.2019г. за определяне на наемател (дата на публикуване 26.02.2019 г.)

Заповед РД-221/02.04.2019г. за определяне на наемател (дата на публикуване 02.04.2019 г.)