T-4/2016

 

ОБЯВА №1/ 2017

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с предназначение “Офис -кабинет за административна дейност” и площ от 12,96кв.м, част от недвижим имот, публична държавна собственост – сграден комплекс „Център по хигиена” описан в АДС 03225/19.09.2002 г., намиращ се гр. София, община ”Триадица” , бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, предоставен за безвъзмездно управление на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ със заповед № РД 01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването.

Срок за отдаване под наем на помещението: 5/пет/ години, при условие, че се използва съобразно предназначението му и не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които е предоставено за управление.

Предназначение на недвижимия имот: Офис/кабинет за административна дейност.

Първоначална наемна цена:- 93.00 лв. /деветдесет и три лева /.

Депозит за участие в търга на осн. чл.43, ал.6 от ППЗДС: 46,50 лв. /четиридесет и шест лева и 50 ст./;

Депозитът се внася по банковата сметка на НЦОЗА в:

Банка: Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр. София,

IBAN: BG71 UNCR 9660 3319 9953 16

BIC: UNCRBGSF

Дата, място и час на провеждане:22.05.2017г. гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, сграден комплекс „Център по хигиена”, ет.4, зала 15, от 10:30 часа .

Срок и място за приемане на заявленията за участие и изискуемите документи: в “ Деловодство” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, ет. 4, ст. 16, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30ч. до 17:00 ч. на 19.05.2017г.

Срок и място за получаване на тръжната документация: Тръжната документация за участие, може да бъде закупена от „Счетоводството” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, етаж 4, стая 19, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 16:30 ч. през срока за представяне на документите.

Цена на тръжната документация: 5 лв. / пет лева/, а сумата не подлежи на възстановяне.

Условия за оглед на помещенията и лице за контакти:

Огледът на обекта се извършва след предварителна заявка на тел. 02 8056 255.

Заповед (дата на публикуване 19.04.2017 г.)

Заповед за избор на изпълнител (дата на публикуване 26.05.2017 г.)