Т-3/2016

 

ОБЯВА № 4/2016

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 1/един/ кв.м площ, част от недвижим имот – публична държавна собственост описан в АДС 03225/19.09.2002 г., предоставен за безвъзмездно управление със заповед № РД-01-409/19.12.2014 г. на министъра на здравеопазването на Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/, за поставяне на 1/един/ брой терминално устройство АТМ /банкомат/ на централен вход на сграден комплекс „Център по хигиена“, с местонахождение Национален център по обществено здраве и анализи, гр. София , бул. Акад. Иван Гешов 15.

Срок за отдаване под наем на площта: 5 /пет/ години

Първоначална месечна наемна цена: 57,00 лв. /петдесет и седем лева/

Депозит за участие в търга на основание чл.43, ал. 6 от ППЗДС: 28,50 лв.

/двадесет осем и 0,50 лева/

Депозита се внася по банковата сметка на НЦОЗА в: Банка: Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг, гр. София,

IBAN: BG71 UNCR 9660 3319 9953 16

BIC: UNCRBGSF

Дата, място и час на провеждане: 25.08.2016 г., гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, сграден комплекс „Център по хигиена”, ет.4, ст.15, от 11:00 часа.

Срок и място за приемане на заявленията за участие и изискуемите документи: в “Деловодство” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, ет. 4, ст. 16, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до17:00 ч. на 24.08.2016 г.

Срок и място за получаване на тръжната документация: Тръжната документация за участие, може да бъде закупена от „Счетоводството” на НЦОЗА, находящо се в гр. София, бул.” Акад. Иван Гешов” № 15, етаж 4, стая 19, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч. през срока за представяне на документите.

Цена на тръжната документация: 5,00 лв. /пет лева/и не подлежи на възстановяване.

Условия за оглед на обекта и лице за контакти: Огледът на обекта се извършва след предварителна заявка на тел. 02 8056255 – инж.Огнян Атанасов.

Заповед (дата на публикуване 22.07.2016г.)

Заповед за избор на изпълнител (дата на публикуване 29.08.2016г.)