Информация за РЗИ

Отчетна кампания 2020/2021 г.

Във връзка с предстоящата отчетна кампания 2020/2021 г. НЦОЗА представя на всички Регионални здравни инспекции основните елементи по организацията, промените, акцентите, сроковете и лицата за контакт, свързани със статистическите изследвания, провеждани от дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване“ при НЦОЗА. С цялата информация можете да се запознаете тук.

 

Специалистите в здравеопазването

НЦОЗА изготвя ежегоден анализ за състоянието на специалистите в здравеопазването. Той се базира на данни и анализи, които НЦОЗА получава от РЗИ. Информацията е свързана с наличието и потребностите от специалисти в страната и се изготвя съвместно с регионалните колегии на БЛС, БФС и БЗС. Тя включва броят на придобилите и упражняващите специалности, осигуреността и потребностите на населението от съответния вид специалисти, прогноза за броя на упражняващите специалност и тяхната възраст, както и потребностите от специалисти през следващите 5 години. НЦОЗА предоставя обобщените данни за страната на Министерството на здравеопазването. Ангажиментите на институциите, свързани с ежегодния анализ, са регламентирани в Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването. РЗИ използват утвърдени образци за подаване на информацията в НЦОЗА, които могат да бъдат намерени тук: