Икономически анализ на отделенията в многопрофилните болници за активно лечение

Икономически анализ на отделенияте в многопрофилните болници за активно лечение за периода 2010-2019 г.

Настоящият анализ се отнася за приходите, разходите и резултатите от дейността на отделните видове структурни звена/отделения в МБАЛ в системата на общественото здравеопазване на Р България за периода 2010–2019. В анализа са представени отделенията в групите на многопрофилните университетски, областните, градските и общински болнични ЛЗ, за които има подадени данни и през седемте години на разглеждания период. В табличен вид са представени приходите на тези отделения по основни източници, разходите на същите отделения по видове разходи, основните икономически показатели за дейността на всяко от тях и допълнително изчислени показатели, показващи икономическата ефективност на дейността им. Информацията е представена в графичен и табличен вид.


Архив

Икономически анализ на отделенията в МБАЛ, 2019 (за периода 2005–2018 г.)

Икономически анализ на отделенията в МБАЛ, 2016 (за периода 2005–2015 г.)

Икономически анализ на отделенията в МБАЛ, 2015 (за периода 2005–2014 г.)

Икономически анализ на отделенията в МБАЛ, 2014 (за периода 2005–2013 г.)

Икономически анализ на отделенията в МБАЛ, 2013 (за периода 2005–2012 г.)

Икономически анализ на отделенията в МБАЛ, 2012 (за периода 2005–2011 г.)

Икономически анализ на отделенията в МБАЛ, 2011 (за периода 2005–2010 г.)

Икономически анализ на отделенията в МБАЛ, 2010 (за периода 2005–2009 г.)

Икономически анализ на отделенията в МБАЛ, 2009 (за периода 2005–2008 г.)