Икономически анализ на дейността на лечебните заведения за болнична помощ в системата на общественото здравеопазване в Република България

Икономически анализ на дейността на лечебните заведения за болнична помощ в системата на общественото здравеопазване в Р България за периода 2010-2020 г.

Необходимостта от анализи на разходите в системата на здравеопазването като цяло и в отделните негови подсистеми – за извънболнична и болнична помощ, е причина за създаване на различни методики в областта на икономика на здравеопазването. През 1993 г. в системата на общественото здравеопазване на България е разработена и въведена Единна методика за разделно отчитане на разходите в здравните заведения по видове разходи и типове заведения. Основната цел на разработването на методиката е подготовка на прехода от централизирано бюджетно финансиране на здравните заведения към заплащане според извършена дейност. Понастоящем годишни отчети по методиката за разделно отчитане на разходите се подават в РЗИ от всички ЛЗБП в системата на общественото здравеопазване, с изключение на частните. На базата на тези годишни отчети в НЦОЗА се обобщава информацията за приходите, разходите и тяхната структура и се изчисляват основните икономически показатели за дейността на ЛЗ.


Архив

Икономически анализ на дейността на ЛЗБП…, 2019 (за периода 2010–2018)

Икономически анализ на дейността на ЛЗБП…, 2018 (за периода 2010–2017)

Икономически анализ на дейността на ЛЗБП…, 2016 (за периода 2010–2015)

Икономически анализ на дейността на ЛЗБП…, 2015 (за периода 2010–2014)

Икономически анализ на дейността на ЛЗБП…, 2014 (за периода 2010–2013)

Икономически анализ на дейността на ЛЗБП…, 2013 (за периода 2010–2012)

Икономически анализ на дейността на ЛЗБП…, 2012 (за периода 2010–2011)

Икономически анализ на дейността на ЛЗБП…, 2010 (за периода 2001–2010)

Икономически анализ на дейността на ЛЗБП…, 2009 (за периода 2001–2008)