Конкурс за главен асистент

Конкурс за главен асистент - ДВ, бр. 104 от 14.12.2018г.


Вид: Обява за конкурс за академична длъжност
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Хигиена
Първично звено: Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности”
Отдел: Химични фактори
Научна длъжност: Главен асистент
Брой места: 2
Срок за подаване на документи: 2 месеца от датата на обнародването
Прием на документи: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство За справки: тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286 Публикувана: ДВ, бр. 104 от 14.12.2018г., стр. 125 Текст, публикуван в ДВ: Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София обявява конкурси за главен асистент по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина” по „Хигиена”за нуждите на отдел „Химични фактори”, дирекция „Аналитични и лабораторни дейности” - две места. Всичките със срок за подаване на документи, 2 месеца от датата на обнародването. Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство; Справки - на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286. Публикувана ДВ, бр. 104 от 14.12.2018г., стр. 125 Дата: 14.12.2018
Статус: архив