Отмяна на конкурс за професор

Отмяна на конкурс за професор - ДВ, бр. 7/22.01.2019 г., стр. 64 - ДВ, бр. 64 от 13.08.2019г., стр. 86


Вид: Обява за отмяна на конкурс за академична длъжност
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт
Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”
Отдел: Психично здраве
Научна длъжност: Професор
Брой места: 1
Срок за подаване на документи: 2 месеца от датата на обнародването
Прием на документи: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство За справки: тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286 Публикувана: ДВ, бр. 7/22.01.2019 г., стр. 64 Текст, публикуван в ДВ: Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София отменя конкурса за професор по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина” по „Социална медицина и здравен мениджмънт” (за нуждите на отдел „Психично здраве”, дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”) - един. Публикувана ДВ, бр. 7/22.01.2019 г., стр. 64 Дата: 22.01.2019
Статус: архив