Конкурс за главен асистент за нуждите на отдел „Химични вещества и смеси и материали за контакт с храни"

Конкурс за главен асистент за нуждите на отдел „Химични вещества и смеси и материали за контакт с храни” - ДВ, бр.13 от 14.02.2020 г., стр.104


Вид: Обява за конкурс за академична длъжност
Научна организация: НЦОЗА
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Хигиена
Първично звено: Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности”
Отдел: Химични вещества и смеси и материали за контакт с храни
Научна длъжност: Главен асистент
Брой места: 1
Срок за подаване на документи: 2 месеца от датата на обнародването
Прием на документи: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство За справки: тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286 Публикувана: ДВ,бр. 13 от 14.02.2020г., стр. 104 Текст, публикуван в ДВ: Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София обявява един конкурс за главен асистент по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина” по „Хигиена” (за нуждите на отдел „Химични вещества и смеси и материали за контакт с храни”, към дирекция „Аналитични и лабораторни дейности”) със срок за подаване на документи, 2 месеца от датата на обнародването. Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство; справки - на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286. Публикувана ДВ, бр.13 от 14.02.2020 г., стр.104 Дата: 14.02.2020
Статус: архив