Академична длъжност „Доцент"

Академична длъжност „Доцент“ – гл.ас. Красимира Панайотова Костадинова-Трифонова,дм


Вид: Процедура за заемане на АД
Научна организация: НЦОЗА
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: "Хигиена"
Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”
Научна длъжност: Доцент
Кандидат: гл. ас. Красимира Панайотова Костадинова-Трифонова, дм
Научно жури - председател: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм Членове: 2. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм 3. Доц. д-р Антоанета Манолова Манолова, дм 4. Доц. Антон Колев Тачев, дм 5. Проф. д-р Людмила Бориславова Иванова, дм 6. Доц. д-р Васил Писев Костов, дм 7. Доц. д-р Валентин Ненов Пръвчев, дм Резервни членове: 1. Доц. Катя Койчева Вангелова, дб 2. Проф. д-р Емил Влайков Воденичаров, дм Рецензенти: 1. Доц. д-р Антоанета Манолова Манолова, дм 2. Проф. д-р Людмила Бориславова Иванова, дм Дата: 11.04.2018
Статус: архив
Време и място на провеждане: 11:00 ч., Зала 7, етаж 6 на НЦОЗА

Резюмета на трудовете след „доктор”
Рецензия на доц. д-р Антоанета Манолова Манолова, дм
Рецензия на проф. д-р Людмила Бориславова Иванова, дм
Становище на проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Становище на проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
Становище на доц. Антон Колев Тачев, дм
Становище на доц. д-р Васил Писев Костов, дм
Становище на доц. д-р Валентин Ненов Пръвчев, дм