Академична длъжност „Професор"

Академична длъжност „Професор“ – доц. Цвета Петрова Георгиева, дм


Вид: Процедура за придобиване на АД
Научна организация: НЦОЗА
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: "Токсикология"
Първично звено: Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности”
Отдел: ГМО
Научна длъжност: Професор
Кандидат: Доц. Цвета Петрова Георгиева, дм
Научно жури - председател: 1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм Членове: 2. Доц. Катя Койчева Вангелова, дб 3. Проф. д-р Ада Иванова Байнова, дмн 4. Проф. д-р Митка Константинова Мичева, дм 5. Проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм 6. Проф. д-р Христофор Димитров Дишовски,дмн 7. Проф. Вирджиния Йорданова Цанкова, дф Резервни членове: 1. Доц. д-р Теменужка Георгиева Антова, дм 2. Проф. д-р Таня Пенева Кунева, дм Рецензенти: 1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм 2. Проф. д-р Ада Иванова Байнова, дмн 3. Проф. д-р Митка Константинова Мичева, дм Дата: 28.06.2018
Статус: архив
Време и място на провеждане: 28.06.2018 14:00 ч., Зала 7, етаж 4 на НЦОЗА

Резюмета на трудовете след „доцент”
Реценция на проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
Реценция на проф. д-р Ада Иванова Байнова, дмн
Реценция на проф. д-р Митка Константинова Мичева, дм
Становище на доц. Катя Койчева Вангелова, дб
Становище на проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм
Становище на проф. д-р Христофор Димитров Дишовски,дмн
Становище на проф. Вирджиния Йорданова Цанкова, дф