Академична длъжност „Доцент"

Академична длъжност „Доцент“ – гл. ас. Десислава Кръстева Гюрова, дм


Вид: Процедура за придобиване на АД
Научна организация: НЦОЗА
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: "Хигиена"
Първично звено: Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности”
Научна длъжност: Доцент
Кандидат: Гл. ас. Десислава Кръстева Гюрова, дм
Научно жури - председател: 1. Доц. Росица Борисова Георгиева, дм Членове: 2. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм 3. Доц. Антон Колев Тачев, дм 4. Доц. Валентина Любомирова Христова-Багдасарян, дб 5. Проф. д-р Людмила Бориславова Иванова, дм 6. Доц. д-р Росица Кирилова Еникова-Косовска, дм 7. Проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн Резервни членове: 1. Доц. д-р Лалка Стефанова Рангелова, дм 2. Проф. д-р Емил Влайков Воденичаров, дм Рецензенти: 1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм 2. Доц. д-р Росица Кирилова Еникова-Косовска, дм Дата: 03.10.2018
Статус: архив
Време и място на провеждане: 11:00 ч., Зала 21, етаж 8 на НЦОЗА

Резюмета на трудовете след „доктор”
Рецензия на проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
Рецензия на доц. д-р Росица Кирилова Еникова-Косовска, дм
Становище на доц. Росица Борисова Георгиева, дм
Становище на доц. Антон Колев Тачев, дм
Становище на доц. Валентина Любомирова Христова-Багдасарян, дб
Становище на проф. д-р Людмила Бориславова Иванова, дм
Становище на проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн