Досиета на заболявания, включени в Списъка на редките заболявания

Заболяване код по МКБ-10 ORPHA код
Спорадична форма на болест на Кройцфелд-Якобс A81.0 204
Фамилно прионово заболяване, наподобяващо болестта на Алцхаймер A81.8 280397
Синдром на Герстман-Щрауслер-Шайнкнер A81.8 356
Анемия, дължаща се на недостиг на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа [G6PD] D55.0 362
Бета-таласемия майор D56.1 231214
Таласемия интермедия D56.1 231222
Наследствена сфероцитоза D58.0 822
Пароксизмална нощна хемоглобинурия D59.5 447
Анемия на Fanconi D61.0 84
Синдром на Blackfan-Diamond D61.0 124
Конгенитална дизеритропоетична анемия D64.4 65
Вроден дефицит на фактор VIII (Хемофилия А) D66 98878
Вроден дефицит на фактор IX (Хемофилия B) D67 98879
Болест на von Willebrand D68.0 903
Вроден дефицит на фактор XI D68.1 329
Вроден дефицит на фактор II D68.2 325
Вроден дефицит на фактор V D68.2 326
Вроден дефицит на фактор VII D68.2 327
Вроден дефицит на фактор X D68.2 328
Вроден дефицит на фактор XII D68.2 330
Вроден дефицит на фактор XIII D68.2 331
Вроден дефицит на фибриноген D68.2 335
Придобита хемофилия D68.4 73274
Тромбастения на Гланцман D69.1 849
Хронична ( в детска възраст) грануломатозна болест D71 379
Наследствена хипогамаглобулинемия – свързана с Х-хромозомата агамаглобулинемия (Брутон) D80.0 47
Нефамилна хипогамаглобулинемия – обикновена променлива агамаглобулинемия D80.1 1572
Селективен дефицит на имуноглобулин G [IgG] D80.3 183675
Имунодефицит с повишен имуноглобулин M [IgM] D80.5 101088
Дефицит на антитела с близки до нормата имуноглобулини или с хиперимуноглобулинемия D80.6  
Преходна хипогамаглобулинемия при деца D80.7 169139
Други имунодефицитни състояния с преобладаващ дефект на антитела D80.8 183675
Имунодефицит с преобладаващ дефект на антитела, неуточнен D80.9 117594
Синдром на Nezelof D81.4 83471
Дефицит на пурин-нуклеозид-фосфорилаза [PNP] D81.5 760
Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас I D81.6 34592
Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас II D81.7 572
Други комбинирани имунодефицити D81.8  
Комбиниран имунодефицит, неуточнен D81.9  
Синдром на Wiskott-Aldrich D82.0 906
Синдром на Di George D82.1 567
Имунодефицит с къси крайници D82.2 935
Имунодефицит като резултат от наследствен дефект, предизвикан от вируса на Epstein-Barr D82.3 2442
Имунодефицит, свързан с други уточнени значителни дефекти D82.8 2951, 169095, 9881, 220465, 94061, 2690,9002,42074, 257, 13736
Имунодефицит, свързан със значителни дефекти, неуточнен D82.9 138, 881
Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи нарушения в броя и функциите на В-клетките D83.0 1572
Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи нарушения в имунорегулаторните Т-клетки D83.1 1572
Обикновен променлив имунодефицит с автоантитела към B- и Т-клетки D83.2 1572
Други обикновени променливи имунодефицитни състояния D83.8 1572
Обикновен променлив имунодефицит, неуточнен D83.9 1572
Дефект на функционалния антиген-1 [LFA-1] на лимфоцитите D84.0 99842
Дефекти в системата на комплемента D84.1 91378
Други уточнени имунодефицити D84.8  
Имунодефицит, неуточнен D84.9 183707, 342, 42642, 575
Моногенен захарен диабет E11 552
Хиперфункции на хипофизата E22.8 759, 169615, 169618
PARK9 E23.0 306674
Хипопитуитаризъм E23.0 90695
Класическа фенилкетонурия E70.0 79254
Албинизъм. Синдром на Chediak-Higashi E70.3 167
Пропионова ацидемия E71.1 35
Орнитин транскарбамилазен дефицит E72.2 664
Болест на натрупването на гликоген – болест на Помпе E74.0 365
Дефицит на пируват дехидрогеназа E74.4 765
Първична хипероксалурия E74.8 416
Болест на Ниеман–Пик тип В E75.2 77293
Болест на Ниеман–Пик тип С Е75.2 646
Болест на Насу-Хакола E75.2 2770
Болест на Уолман E75.2 75233
Болест на Фабри E75.2 324
Болест на Гоше E75.2 77259, 77260, 77261
Болест на Уолман E75.5 75233
Мукополизахаридоза, тип II E76.1 580
Други мукополизахаридози E76.2 583
Хорея – акантоцитоза E78.6 2388
Вродена еритропоетична порфирия E80.0 79277
Еритропоетична протопорфирия E80.0 79278
Порфирия кутанеа тарда E80.1 101330
Вродена копропорфирия E80.2 79273
Остра интермитираща порфирия E80.2 79276
Порфирия вариегата E80.2 79473
Болест на Уилсон–Коновалов E83.0 905
Разстройства на обмяната на желязото (хемохроматоза) E83.1 139498, 79230, 225123, 139491
Кистозна фиброза (муковисцидоза) E84.0, E84.1, E84.8 586
Периодичен синдром, свързан с рецептора за тумор-некротизиращия фактор (TRAPS) E85.0 32960
Наследствена фамилна амилоидоза с невропатия E85.1 85447
Транстиретин-свързана амилоидоза с нормална последователност (див тип) E85.8 330001
Вродена генерализирана липодистрофия – синдром на Berardinelli-Seip E88.1 528
Болест на Хънтингтън G10 399
Наследствени атаксии G11.1, G11.3, G11.8 1177, 95, 96, 139485, 1188, 453521, 412057, 352403, 404481, 404499, 404493, 284282, 284271, 363429, 95434, 363432, 324262, 98, 95433, 83472, 1171, 1174, 284324, 88637, 1186, 559, 2579, 2589, 88628, 448251, 98773, 101109, 1955, 247765, 1175, 85297, 85292, 100, 370109, 251347, 99
Детска спинална мускулна атрофия тип 1 G12.0 83330
Спинална мускулна атрофия тип 2 G12.1 83418
Спинална мускулна атрофия тип 3 G12.1 83419
Амиотрофична латерална склероза в съчетание с паркинсонизъм и деменция G12.2 90020
Атипичен ювенилен паркинсонизъм G20 391411
Ювенилна Паркинсонова болест (PARK2, PARK6, PARK7, PARK23, PARK12, PARK3, PARK10, PARK13, PARK5) G20 2828
X-свързан паркинсонизъм със спастицитен синдром G20 363654
Паркинсонизъм с ранно начало и интелектуални затруднения G20 2379
Автозомно-доминантна Паркинсонова болест с късно начало G20 411602
Паркинсоново-пирамиден синдром G20 171695
PARK9 G23.0 306674
Прогресивна супрануклеарна парализа, кортикобазален синдром G23.1 240103
Прогресивна супрануклеарна парализа – паркинсонизъм G23.1 240085
Прогресивна супрануклеарна парализа – чиста акинезия с фрийзинг феномени G23.1 240094
Прогресивна супрануклеарна парализа G23.1 683
Атипична прогресивна супрануклеарна парализа G23.1 99750
Класическа прогресивна супрануклеарна парализа G23.1 240071
Прогресивна супрануклеарна парализа – прогресивна нефлуентна афазия G23.1 240112
Мултисистемна атрофия – паркинсонизам G23.2 98933
PARK14 свързани заболявания G24.1 199351
Спастична крива шия G24.3 1866
Идиопатична орофациална дистония G24.4 93958
Блефароспазъм G24.5 93955
Болест на Алцхаймер с ранно начало и автономно-доминантно унаследяване (EOAD) G30.0 1020
Поведенчески вариант на фронтотемпорална деменция G31.0 275864
Фронтотемпорална деменция в съчетание с болест на двигателния неврон G31.0 275872
Фронтотемпорална дегенерация с деменция G31.0 98535
Фронтотемпорална деменция – вариант на дясна темпорална атрофия G31.0 293848
Логопенична прогресивна афазия G31.0 250831
Първична прогресивна афазия G31.0 95432
Прогресивна нефлуентна афазия G31.0 100070
Семантична деменция G31.0 100069
Кортикобазален синдром G31.0 454887
Задна кортикална атрофия G31.1 54247
Подостра некротизираща енцефалопатия (болест на Leigh) G31.8 506
Паркинсонизъм с алвеоларна хиповентилация и депресия G31.8 178509
Оптиконевромиелит (болест на Devic) G36.0 71211
Перинатални кисти на Тарлов с неврологична симптоматика G54.8 65250
Миастения гравис G70.0 589
Конгенитален миастенен синдром тип 1а G70.2 98914
Мускулна дистрофия (дистални миопатии) G71.0 602, 329478, 399086
Прогресивна мускулна дистрофия тип Emery-Dreifuss G71.0 261
Прогресивна мускулна дистрофия тип Бекер G71.0 98895
Прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен G71.0 98896
Прогресивни мускулни дистрофии тип пояс-крайник G71.0 102014, 102015
Фацио-скапуло-хумерална мускулна дистрофия G71.0 269
МЕЛАС синдром G71.3 550
Мултисистемна атрофия – церебеларен тип G90.3 227510
Мултисистемна атрофия G90.3 102
Наследствена оптична невропатия на Лебер H47.2 104
Синдром на Kearns-Sayre H49.8 480
Белодробна хипертония, свързана със системна склероза I27.0/M34.0 422
Хронична тромбоемболична белодробна хипертония I27.2 70591
Синдром на късото тънко черво K90.8, K90.9, K91.2, K91.4, K91.8, Q43.8 104008, 365563, 2301, 95427
Пемфигус вулгарис L10.0 704
Пемфигус фолиацеус L10.2 79481
Генерализиран пустулозен псориазис L40.1 247353
Тромботична тромбоцитопенична пурпура M31.1 54057
Гигантоклетъчен артериит M31.6 397
Други форми на дисеминиран lupus erythematodes M32.8 536
Прогресивна системна склероза M34.0 90291
Аниридия Q13.1 250923
Общ артериален трункус Q20.0 3384
Удвоен изходен отвор на дясната камера Q20.1 3426
Дискордантно свързване на камерите с артериите Q20.3 860
Удвоен камерен входен отвор Q20.4 1464
Междукамерен септален дефект с аортна инсуфициенция Q21.0 99094
Предсърдно камерен септален дефект Q21.2 1330
Аортопулмонален септален дефект Q21.4 2037
Синдром на Eisenmenger Q21.8 97214
Синдром на хипопластичното дясно сърце Q22.6 439
Вродена стеноза на аортната клапа Q23.0 3093
Отворен дуктус артериозус Q25.0 706
Коарктация на аортата Q25.1 1457
Атрезия на белодробната артерия Q25.5 1208
Тотално аномално вливане на белодробните вени Q26.2 99125
Частично аномално вливане на белодробните вени Q26.3 99124
Остеогенезис имперфекта Q78.0 666
Епидермолизис булоза Q81 79361
Туберозна склероза Q85.1 805
Синдроми на вродени аномалии, свързани предимно с нисък ръст – Prader-Willi синдром Q87.1 739
Синдром на Търнър Q96.0, Q96.1, Q96.2, Q96.3, Q96.4, Q96.8 881