Състав на комисията

Заповед № РД-02-39/13.02.2015 г.

Заповед № РД-02-115/28.05.2018 г.

Заповед № РД-02-205/17.10.2018 г.

Заповед № РД-02-53/29.02.2024 г.

Заповед № РД-02-86/19.04.2024 г.

Председател:

Проф. Румен Стефанов – декан на Факултета по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив; stefanov@raredis.org

Членове:

  1. Акад. проф. д-р Драга Тончева – национален консултант по медицинска генетика;
  2. Проф. д-р Георги Михайлов – СБАЛХЗ – София;
  3. Акад. проф. д-р Иван Миланов – национален консултант по нервни болести; milanovivan@yahoo.com
  4. Проф. д-р Людмила Матева – национален консултант по гастроентерология; lucymateva@yahoo.com
  5. Проф. д-р Ива Стоева – национален консултант по детска ендокринология и болести на обмяната; stoeva_i@abv.bg
  6. Проф. д-р Ивайло Търнев – началник Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска“, София; itournev@gmail.com
  7. Проф. д-р Радка Тинчева – началник Клиника по генетика и ендокринология към СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“, София; radka.tincheva@gmail.com
  8. Проф. д-р Валерия Калева – началник Клиника по детска онкохематология, УМБАЛ „Света Марина“, Варна; valeria@kalevi.eu
  9. Проф. д-р Емил Паскалев – началник Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска“, София; emilpaskalev@abv.bg
  10. Д-р Нели Иванова – държ. експерт в дирекция „МДУК“, МЗ; nivanova@mh.government.bg
  11. Д-р Ирина Ковачева – гл. експерт в дирекция „МДУК“, МЗ; ikovacheva@mh.government.bg
  12. Д-р Светлана Райчева – държ. експерт в дирекция „ЛПМИНВ“, МЗ; sraycheva@mh.government.bg
  13. Боян Иванов – гл. юрисконсулт в дирекция „Правна“, МЗ; bivanov@mh.government.bg
  14. Боряна Ботева – представител на представителните организации за защита на правата на пациентите
  15. Владимир Томов – представител на пациентските организации, представящи България в Европейската организация за редки болести EURORDIS; tomov@raredis.org