Състав на комисията

Председател:

Проф. Румен Стефанов – декан на Факултета по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив

Членове:

 1. Акад. проф. д-р Драга Тончева – национален консултант по медицинска генетика;
 2. Д-р Галя Кондева-Мънкова – директор на дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия и контрол по предписване и отпускане“ НЗОК; mail.kondeva@gmail.com
 3. Акад. проф. д-р Иван Миланов – национален консултант по нервни болести; milanovivan@yahoo.com
 4. Проф. д-р Людмила Матева – национален консултант по гастроентерология; lucymateva@yahoo.com
 5. Проф. д-р Ива Стоева – национален консултант по детска ендокринология и болести на обмяната; stoeva_i@abv.bg
 6. Проф. д-р Ивайло Търнев – началник Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска“, София; itournev@gmail.com
 7. Проф. д-р Радка Тинчева – началник Клиника по генетика и ендокринология към СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“, София; radka.tincheva@gmail.com
 8. Проф. д-р Валерия Калева – началник Клиника по детска онкохематология, УМБАЛ „Света Марина“, Варна; valeria@kalevi.eu
 9. Проф. д-р Емил Паскалев – началник Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска“, София; emilpaskalev@abv.bg
 10. Д-р Нели Иванова – държ. експерт в дирекция „МДУК“, МЗ; nivanova@mh.government.bg
 11. Д-р Ирина Ковачева – гл. експерт в дирекция „МДУК“, МЗ; ikovacheva@mh.government.bg
 12. Д-р Светлана Райчева – държ. експерт в дирекция „ЛПМИНВ“, МЗ; sraycheva@mh.government.bg
 13. Боян Иванов – гл. юрисконсулт в дирекция „Правна“, МЗ; bivanov@mh.government.bg
 14. Виктор Паскалев – представител на национално представителните организации за защита правата на пациентите в България; viktor.p@npo.bg
 15. Владимир Томов – представител на пациентските организации, представящи България в Европейската организация за редки болести EURORDIS; tomov@raredis.org