Международна дейност

CHRODIS PLUS


Kоординатор: проф. д-р П. Димитров, дм

тел.: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

Официален уебсайт: http://chrodis.eu/

ИНОВАТИВНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ РАКА


Kоординатор: проф. д-р П. Димитров, дм

тел.: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

ЕВРОПЕЙСКО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ ЗА ЗДРАВНИ НЕРАВЕНСТВА (JAHEE – JOINT ACTION ON HEALTH INEQUALITIES)


Kоординатор: проф. д-р П. Димитров, дм

тел.: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

BG07 ПРОГРАМА: „ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ ПОДОБРЕНИ УСЛУГИ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ


Ръководител на проекта: доц. д р Христо Хинков, дм

тел.: +3592 8056 444, e-mail: h.hinkov@ncpha.government.bg

https://old.eeagrants.bg/bg/2009-2014/

http://eeagrants.org/

BG07 ПРОГРАМА: „ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ ПОДОБРЕНИ УСЛУГИ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ


Ръководител на проекта:

проф. Мишел Израел, дм

тел.: +3592 8056 353, e mail: m.israel@ncpha.government.bg

УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕХКО ЗДРАВЕ. КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НАПРЕДВАНЕТО НА ВЪЗРАСТТА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ. ИНИЦИАТИВА

ADVANTAGE - MANAGING FRAILTY A COMPREHENSIVE APPROACH TO PROMOTE A DISABILITY-FREE ADVANCED AGE: THE ADVANTAGE INITIATIVE


Kоординатор:проф. д-р П. Димитров, дм

тел.: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

ИНОВАТИВНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ РАКА


Kоординатор: проф. д-р П. Димитров, дм

тел: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ВРЕДИТЕ ОТ АЛКОХОЛА – RARHA

(JOINT ACTION ON REDUCING ALCOHOL RELATED HARM - RARHA)


Kоординатор:

проф. д-р П. Димитров, дм

тел: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

официален уебсайт:

СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ ЗА ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО ОСТАРЯВАНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – CHRODIS

(JOINT ACTION ON CHRONIC DISEASES AND PROMOTING HEALTHY AGEING ACROSS THE LIFE CYCLE (CHRODIS)


Kоординатор:

проф. д-р П. Димитров, дм

тел: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

официален уебсайт:

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНА ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА (CIS)


За контакти: гл. ас. Ир. Димитрова

тел. +359 2 805634 е-mail: cisbg@ncpha.government.bg

Проекти по оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд


Проектите са приключили

КОЛАБОРИРАЩ ЦЕНТЪР НА СЗО ПО ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА


Ръководител:

доц. К. Вангелова, дм

тел. +3592 8056 224; е-mail: k.vangelova@ncpha.government.bg

http://www.who.int/

ЕВРОПЕЙСКА ИНИЦИАТИВА НА СЗО ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО ПРИ ДЕЦА


Ръководител:

проф. д-р В. Дулева, дм

тел.: +3592 8056 246, е-mail: v.duleva@ncpha.government.bg

ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА: БИОЛОГИЧНИ ЕФЕКТИ НА ПОСТОЯННИ И ПРОМЕНЛИВИ С ВРЕМЕТО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И МАГНИТНИ ПОЛЕТА (WHO)


Национален координатор в Международния съветнически комитет по проект ЕМП към СЗО: доц. М. Израел, дм

тел.: +3592 8056 353, тел/факс: +3592 954 11 72, e-mail: m.izrael@ncpha.government.bg

МРЕЖА НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗА АУТИЗМА (МЮЕА)

(SOUTHEAST EUROPEAN AUTISM NETWORK, SEAN)


Национален координатор:

гл. ас. Кр. Костадинова, дм

тел.: +3592 8056414, e-mail: kr.kostadinova@ncpha.government.bg

МРЕЖА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПАЦИЕНТА И КАЧЕСТВО НА ГРИЖИТЕ, СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ PaSQ

(EUROPEAN UNION NETWORK FOR PATIENT SAFETY AND QUALITY OF CARE, PaSQ JOINT ACTION)


Kоординатор:

проф. д-р П. Димитров, дм

тел.: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ „ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“

СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ „ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“


Kоординатор:

проф. д-р П. Димитров, дм

тел.: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

НАМАЛЯВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ НЕРАВЕНСТВА: ПОДГОТОВКА НА ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ И ПРОЕКТИ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ

(REDUCING HEALTH INEQUALITIES: PREPARATION OF ACTION PLANS AND STRUCTURAL FUNDS PROJECTS)


Kоординатор:

проф. д-р П. Димитров, дм

тел.: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

Проектът е приключил.

МРЕЖА ОТ УЧИЛИЩА ЗА ЗДРАВЕ В ЕВРОПА


Отговорен изпълнител за НЦОЗА: гл. експ. А.Чилева

тел: +3592 8056 229, e-mail: anina@ncpha.government.bg

https://www.schoolsforhealth.org/

Европейска мрежа на лабораториите за анализ на генно модифицирани организми (ENGL)


http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/ENGL/ENGL.html

Междулабораторни ринг тестове за валидиране на нови методи за откриване и количествено определяне на нови генномодифицирани организми за нуждите на официалните лаборатории в Европейския съюз съгласно Регламент (ЕО) 1981/2006 и Регламент (ЕО)120/2014


http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx

ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ ЗА АЛКОХОЛ И ДРУГИ НАРКОТИЦИ (ESPAD)


Официален уебсайт:

Ръководител:

гл. експ. А. Чилева

тел.: +3592 8056 229, e-mail: anina@ncpha.government.bg

PETRI - СОФИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА МЛАДЕЖКО РАЗВИТИЕ


Уебсайт:

Ръководител на PETRI-София: гл. експ. А.Чилева

тел.: +3592 8056 229, e-mail: anina@ncpha.government.bg

СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ ПО ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ

(JOINT ACTION ON MENTAL HEALTH AND WELL-BEING)


Координатор: доц. д-р Х. Хинков, дм

тел. +3592 8056 444, e-mail: mhproject@mbox.contact.bg, h.hinkov@ncpha.government.bg

ЗДРАВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УНИЦЕФ


Ръководител:

доц. Кр. Дикова, дм

тел. +3592 954 9579, +3592 917 40 60, е-mail: k.dikova@ncpha.government.bg

ВЪПРОСНИК НА ЕВРОСТАТ ЗА НЕФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СТАТИСТИКАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Ръководител:

доц. Кр. Дикова, дм

тел. +3592 954 9579, +3592 917 40 60, е-mail: k.dikova@ncpha.government.bg

БАЗА ДАННИ НА СЗО „HEALTH FOR ALL“ – ЗДРАВЕ ЗА ВСИЧКИ


Ръководител:

доц. Кр. Дикова, дм

тел. +3592 954 9579, +3592 917 40 60, е-mail: k.dikova@ncpha.government.bg

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ЕМП (ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА)