Национална стратегия за демографско развитие

Актуализирана национална стратегия за демографско развитие на населението в Р България (2012-2030)


Координатор за НЦОЗА: доц. Красимира Дикова, дм
тел.: +3592 954 9579,+3592 9174 060,+3592 954 9579; e-mail:k.dikova@ncpha.government.bg

Стратегията е основен документ, който формулира приоритетните направления и задачи в областта на демографската политика, насочени към забавяне темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост квалификация, способности и умения. Тя надгражда Националната стратегия за демографско развитие 2006-2020 г.
Документът е валиден до края на: 2030 г.
Документът е приет с Протокол № 4.2 на Министерския съвет от 01.02.2012 г.
Планът за 2014 г. за мониторинг на изпълнението на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) е приет с Протокол на Министерския съвет № 40 от 1 октомври 2014 г. Експерти от НЦОЗА участват ежегодно при актуализацията на данните за здравното състояние на населението на Република България и при съгласуване на годишните Отчети за изпълнение и Планове за мониторинг на изпълнението на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012–2030 г.)